кхъуэщын хьэкхъуафэ


кхъуэщын хьэкхъуафэ

хьэкхъуафэ щIыкIэу, унащхьэм тралъхьэ хъууэ гъэжьа кхъуэщын
марсельская черепица (для крыш строений)

Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр . 2014.